Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Prelegoj * Conférences     Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Prelegoj * Conférences

Esperanto Prelegoj

Conférences franca

Provizora programo

Programme provisoire

Planitaj estas prelegoj pri Fervojo, Okcitana kulturo, politika rolo kaj instruado de Esperanto, kaj foraj landoj :

Fervojo
 • Internacia signalado, Michel Lafosse
 • Evoluo de SNCF, André Mirc
 • FORUMO pri la Okcitana Lingvo
 • «La okcitana lingvo, ĉu prihontinda lingvo?» Ferriòl Macip i Bonèt
 • Setaj tradicioj, Alain Camélio
 • Diversaj kontribuoj kaj debato kun JoMO, Abel Montagut, Patric, Farri
 • Langvedoko de prahistorio ĝis nun, Arno Lagrange
 • Politiko
 • Per Esperanto por helpo al migruloj en Francio, SAT-Amikaro
 • Peresperanta solidareco en Bosnio
 • EDE (Eŭropo Demokratio Esperanto), Didier Janot
 • Lingvo kaj Literaturo
 • Kio estas la KER-ekzamenoj? Katalin Kováts
 • Ĉu Esperanto estas Fundamente facila lingvo? Pjer Buvje
 • Jules Verne kaj Esperanto: la lasta romano de Abel Montagut
 • Laborgrupo pri literatura ludo kiun evoluigas Abel Montagut
 • La humuro ĉe Lorjak kaj Beaucaire de Ĵak le Puil
 • Interreto
 • E@I Edukado ĉe Interreto, Marek Blahuš
 • Laborgrupo pri Vikipedio, Marek Blahuš
 • foraj landoj
 • Solidara turismo en Mezameriko: majaa kulturo kaj kalendaro, Philippe Chavignon
 • Ĉu vi konas Nepalon? Narendra Raj Bhattarai
 • Bildoteatro Sanpei Keiko
 • Kubo en la 21-an jarcenton: revoj kaj realoj, Maritza Gutiérrez González
 • Fervoja_signalo4.jpg
  Prelegoj/carte_occitanie1.jpg
  sans-papiers.jpg
  EsperoLogoBildoj/EDE.png
  VikipedioLogoBildoj/EaI0.png
  Prelegoj/Nepalo.jpg
  Prelegoj/Kubomapo.jpg
  Au programme des conférences sur les Chemins de Fer, la culture Occitane, le rôle politique et l'enseignement de l'espéranto, et des horizons éloignés :

  Chemins de fer
 • La signalisation internationale, Michel Lafosse
 • L'évolution de la SNCF, André Mirc
 • FORUM sur la Langue Occitane
 • «L'occitan, une langue honteuse?» Ferriòl Macip i Bonèt
 • Traditions sétoises, Alain Camélio
 • Contributions diverses et débat avec JoMO, Abel Montagut, Patric, Farri
 • Le Languedoc de la protohistoire jusqu\'à nos jours, Arno Lagrange
 • Politique
 • Aide aux migrants en France avec l'espéranto, SAT-Amikaro
 • Solidarité avec la Bosnie par l'espéranto
 • EDE (Europe-Démocratie-Espéranto), Didier Janot
 • Langue
 • Que sont les examens CERCL? Katalin Kováts
 • L'espéranto est-il une langue facile? Pierre Bouvier
 • Table ronde: jeu littéraire animé par Abel Montagut
 • Jules Verne et l'espéranto de Abel Montagut
 • L'humour chez Lorjak et Beaucaire de Jacques le Puil
 • Internet
 • E@I: Éducation sur Internet, Marek Blahuš
 • Groupe de travail sur Vikipedio, Marek Blahuš
 • Horizons lointains
 • Tourisme solidaire en Amérique centrale: culture et calendrier maya, Philippe Chavignon
 • Connaissez-vous le Népal? Narendra Raj Bhattarai
 • Théâtre d'images Sanpei Keiko
 • Cuba au 21ème siècle: rêves et réalité, Maritza Gutiérrez González
 • Vagonara signalado

  Signalisation ferroviaire

  Dimanĉo 24a de Aprilo, 9a h. en Salono Léo Lentaigne

  Dimanche 24 Avril, 9 h. dans la Salle Léo Lentaigne

  Prelego de Michel Lafosse

  La destino de la fervojo estas esence transporti grandkvante ĉu varojn ĉu homojn sur mallongaj, mezlongaj, kaj longegaj distancoj. Ekzemple: metroo, dentorelotrajno por montaro, rapidegaj trajnoj (TGV, ICE) inter malproksimaj urboj kaj kontenerotrajno.

  Bedaŭrinde, internaciskale, ekzistas multnombraj malfacilaĵoj kiuj elvokas la babelismon pro la lingvo-diverseco. Konkrete temas pri la ŝpuro, la elektrizado de la fervojretoj kaj pri diversaj signaladsistemoj, ktp.

  Legu pli: Fervojo

  Homoj/Michel Lafosse.jpg
  Prelegoj/FervojaSignalado.jpg

  Conférence de Michel Lafosse

  La vocation du chemin de fer consiste essentiellement à transporter en grande quantité des marchandises ou des voyageurs sur des distances courtes, moyennes et longues. Par exemple: le métro, le funiculaire, les trains à grande vitesse (TGV, ICE) entre villes éloignées, le transport de conteneurs.

  Malheureusement, à l'échelle internationale, il y a de nombreuses difficultés qui rappellent le babelisme de la diversité des langues. En termes concrets il s'agit de la largeur des voies, de l'électrification des réseaux ferroviaires, et des divers systèmes de signalisation, etc.

  Lire plus: Chemins de fer

  La rapideco de trajnoj

  Évolution de la SNCF

  Dimanĉo 24a de Aprilo, 9:30a h. en Salono Léo Lentaigne

  Dimanche 24 Avril, 9:30 h. dans la Salle Léo Lentaigne

  Prelego de André Mirc

  La diaporamo daŭros, proksimume du dek minutojn. Pli kaj pli rapide la trajnoj, ĝis kiam ĝis kiom ??

  Homoj/Andre_Mirc.jpgReloj.jpg

  Conférence de André Mirc

  Le diaporama durera environ 20 minutes. Des trains de plus en plus rapides, jusqu'à quand et jusqu'à combien ??

  Per Esperanto por helpo al migruloj en Francio

  Aide aux migrants en France avec l'espéranto

  Sabato 23a de Aprilo, 9a h. en Salono Mediteraneo

  Samedi 23 Avril, 9 h. dans la Salle Mediteraneo

  Gvidita de Guy Martin

  Socia forumo pri la situacio de eksterleĝaj migrantoj en Francio kaj aliaj eŭropaj landoj.

  Esperanto, ĉu solidareca lingvo ? Kiel ni povus uzi ĝin por helpi al Vikipedio rifuĝintoj en iliaj petoj pri oficialaj dokumentoj, renkontoj kun aliaj migruloj ? Ĉu Esperanto povas helpi ilin en lernado de lingvo en la lando, kie ili alvenis ?

  Post mallonga historio pri migrado, Guy Martin proponos debaton pri tiuj demandoj.

  Retejo: La longa ĉasado de eksterleĝaj migrantoj en Maroko  

  Retejo: Cimade  

  Homoj/Guy_Martin.jpg
  sans-papier-en-france.jpg

  Animé par Guy Martin

  Table ronde sur les sans-papiers en France et les autre pays européens.

  Espéranto, une langue solidaire ? Comment pouvons-nous l'utiliser pour aider les Wikipédia réfugiés dans leurs demandes de papiers officiels, de rencontres avec les autres migrants ? Est-ce que l'espéranto peut les aider dans l'apprentissage de la langue de leur pays d'accueil ?

  Après un petit historique de la migration, Guy Martin proposera un débat sur ces questions.

  Site: La longue chasse des migrants clandestins au Maroc  

  Site: Cimade  

  Peresperanta solidareco en Bosnio

  Solidarité avec la Bosnie par l'espéranto

  Lundo 25a de Aprilo, 18a h. en Salono Armand Diez

  Lundi 25 Avril, 18 h. dans la Salle Armand Diez

  Prelego de Vikipedio Senad Čolić

  Dum estis multaj viktimoj de la milito en Bosnio la Vikipedio Internacia Humanitara Organizo Espero kun branĉoj en Bosnio kaj en Katalunio laboris por helpi al centoj da viktimoj. Esperanto estas ĝia laborlingvo.

  Retejo: Espero, humanitara organizaĵo  Espero, humanitara organizaĵo en catalàEspero, humanitara organizaĵo in EnglishEspero, humanitara organizaĵo en EsperantoEspero, humanitara organizaĵo en español

  Legu pli: Peresperanta solidareco: bosniaj spertoj

  Homoj/SenadCholich0.jpg
  Espero

  conférence de Vikipedio Senad Čolić

  Alors que la guerre faisait de nombreuses victimes en Bosnie l'Vikipedio Organisation Humanitaire Internationale Espero avec une antenne en Bosnie et une en Catalogne a travaillé pour porter secours à des centaines de victimes. Sa langue de travail est l'espéranto.

  Site: Espero, organisation humanitaire internationale  Espero, humanitara organizaĵo en catalàEspero, humanitara organizaĵo in EnglishEspero, humanitara organizaĵo en EsperantoEspero, humanitara organizaĵo en español

  Lire plus: Solidarité par l'espéranto: expériences bosniaques

  Prezento de EDE

  L'espéranto en politique

  Sabato 23a de Aprilo, 9a h. en Salono Armand Diez

  Samedi 23 Avril, 9 h. dans la Salle Armand Diez

  Debato gvidita de Didier Janot

  Kiel promocii Esperanton per politika agado ?

  Kion fari por la eŭropaj balotoj de 2014 ?

  EDE: Vikipedio Eŭropo - Demokratio - Esperanto estas politika organizaĵo kiu prezentas kandidatojn en pluraj eŭropaj landoj en diversaj balotoj. En ĝia programo estas emfazita kiel Esperanto povus plibonigi Demokration en la Eŭropa Unio.

  Legu pli: Esperanto en politiko

  Homoj/Didier Janot0.jpgEDE

  Débat animé par Didier Janot

  Comment promouvoir l'espéranto par l'action politique ?

  Que faire pour les élections européennes de 2014 ?

  EDE: Wikipédia Europe - Démocratie - Espéranto est une organisation politique qui présente des candidats aux élections dans plusieurs pays européens. Son programme met l'accent sur le rôle de l'espéranto pour améliorer la démocratie dans l'Union Européenne.

  Lire plus: L'espéranto en politique

  Kio estas la KER-ekzamenoj?

  Que sont les examens CERCL?

  Sabato 23a de Aprilo, 16a h. en Salono Armand Diez

  Samedi 23 Avril, 16 h. dans la Salle Armand Diez

  Prezento de Vikipedio Katalin Kováts

  Post plurjara kunlaboro, en kiu edukado.net havis gravan rolon, UEA lanĉis novan internacian ekzamensistemon de Esperanto, kiu konformas al la postuloj de la Konsilio de Eŭropo kaj difinas lingvokonajn normojn.

  La fakto, ke la nova ekzameno konstruiĝis baze de la eŭropaj normoj, signifas, ke ties atestilon oni oficiale agnoskas kaj traktas kiel la aliajn lingvoekzamenajn diplomojn, akreditigitajn de ALTE.

  Legu pli: Komuna eŭropa referenckadro

  Homoj/Katalin_Kovats.jpg

  Présentation de Vikipedio Katalin Kováts

  Après plusieurs années de coopération, dans laquelle edukado.net a joué un rôle de premier plan, UEA a lancé un nouveau système international d'examens d'espéranto, qui se conforme aux exigences du Conseil de l'Europe et définit des normes de compétences linguistiques.

  Le fait que le nouvel examen a été élaboré sur la base de normes européennes, signifie que le diplôme délivré est reconnu officiellement et considéré de la même façon que les autres diplômes sanctionnant des compétences linguistiques reconnus par l'ALTE.

  Lire plus: Cadre européen commun de référence pour les langues

  Ĉu Esperanto estas Fundamente facila lingvo?

  L'espéranto est-il facile?

  Dimanĉo 24a de Aprilo, 9a h. en Salono André Capus

  Dimanche 24 Avril, 9 h. dans la Salle André Capus

  Prelego de Pjer Buvje

  Oni kontente proklamadas : Esperanto havas nur 16 gramatikajn regulojn ! Sed rapide la lernantoj ricevas komentojn multe pli ampleksajn kaj aŭdas pri Plena Gramatiko, kiu entenas pli ol kvarcent regulojn.

  Kial ni trovas malmulte da esperantistoj en la mondo, kial multe el ili restas senfinaj komencantoj kaj malofte esperantoparolantoj? Ĉu kulpas la fakto, ke oni pretendas ĝin facile lernebla dum ĝi ne estas tiel, aŭ ke oni prezentas, instruas ĝin mallerte, igante ĝin malpli facile lernebla?

  Kiel kompreni la 11-an regulon de la Fundamento: danke al la Unua Libro? Kial ĝi estas nepre fundamenta?

  Kiel uzi ĝin por instrui nian lingvon? Ĉu Esperanto, danke al tio, indas la titolon facila lingvo, eĉ «bona lingvo» (Vd. libron de Vikipedio Claude Piron).

  Pjer Buvje instruis matematikon kaj fizikon, nun Esperanton, laŭ persona metodo konstruita ekde la Unua Libro, La Fundamento kaj la romaneto(j) de C. Piron. Li verkis broŝuron : «Ĉu Esperanto estas Fundamente facila ? », kie li klarigas la izolan strukturon de Esperanto, pri kiu multe parolis C. Piron. Li ankaŭ tradukis el la franca al Esperanto la libreton: «Premiers pas vers la sagesse » (= Unuaj paŝoj al saĝo), verkita de Wikipédia Arnaud Desjardins.

  ISBN 9782953484601

  Dokumento: Ĉu Esperanto estas Fundamente facila ? PDF  

  Homoj/PierreBouvier.jpgPrelegoj/FacilaLingvo.png

  Conférence de Pierre Bouvier

  On proclame avec satisfaction: la grammaire de l'espéranto n'a que 16 règles ! Cependant assez vite les apprenants entendent d'autres commentaires et font connaisance avec la Plena Gramatiko qui contient plus de 400 règles.

  Pourqui y a-t-il aussi peu d'espérantistes dans le monde, pourquoi un grand nombre d'entre eux restent d'éternels débutants et rarement de bons locuteurs? Est-ce dû au fait que l'espéranto prétendument facile ne l'est pas tant que ça, ou qu'on le présente et qu'on l'enseigne avec maladresse, rendant son apprentissage plus difficile?

  Comment comprendre la 11-ème règle du Fundamento: grâce au Unua Libro? Pourquoi est-elle absolument fondamentale? comment l'utiliser pour enseigner l'espéranto? L'espéranto mérite-t-il l'appellation de langue facile, même de «bonne langue» (selon le titre du livre de Wikipédia Claude Piron).

  Pierre Bouvier a enseigné les mathématiques et la physique, et maintenant l'espéranto, selon une méthode personnelle élaborée à partir du Unua Libro, du Fundamento et de(s) roman(s) de C. Piron. Il est l'auteur d'une brochure : «Ĉu Esperanto estas Fundamente facila ? » (L'espéranto est-il une langue Fondamentalement facile? , où il explique la structure isolante de l'espéranto, dont a beaucoup parlé C. Piron. Il a auusi traduit du français à l'espéranto le petit livre «Premiers pas vers la sagesse » (= Unuaj paŝoj al saĝo), de Wikipédia Arnaud Desjardins.

  ISBN 9782953484601

  Document: L'espéranto est-il une langue Fondamentalement facile ? PDF  

  Literatura ludo

  Jeu littéraire

  Lundo 25a de Aprilo, 10a h. en Salono André Capus

  Lundi 25 Avril, 10 h. dans la Salle André Capus

  Literatura ludo gvidota de Vikipedio Abel Montagut

  Temas pri kartludo kun tekstoj en Esperanto kaj kun bildoj el tri verkoj de Jules Verne. La kartaro rilatas al:

 • Ĉirkaŭ la mondo en 80 tagoj
 • Michel Strogoff
 • La lasta eksterordinara vojaĝo
 • Ĉiu ludanto celas kompletigi tri misiojn, malgraŭ la obstakloj kiujn levas la kunludantoj.

  Homoj/Jorge, Miguel kaj Abel Montagut.jpg

  Table ronde: jeu littéraire animé par Vikipedio Abel Montagut

  Jules Verne kaj Esperanto: la lasta romano

  Jules Verne et l'espéranto: son dernier roman

  Lundo 25a de Aprilo, 17a h. en Salono Léo Lentaigne

  Lundi 25 Avril, 17 h. dans la Salle Léo Lentaigne

  Prelego de Vikipedio Abel Montagut

  Abel Montagut studis la du versiojn de la lasta romano de Jules Verne: la nefinitan manuskripton postlasitan de la aŭtoro mem kaj la version finitan de la filo kiu forigis la centran rolon kiun devis roli Esperanto en la romano. Abel konjektas kiel aspektus la romano se Jules Verne estus mem ĝin finverkinta.

  Abel Montagut estas verkisto en Esperanto kaj en la kataluna. Dekkvar-jara li eklernis esperanton kaj enpaŝis literature en 1980 per pluraj tradukoj el klasikaj katalunlingvaj aŭtoroj. En 1982 li entreprenis la verkadon de », «Poemo de Utnoa, kiun li konceptas kiel kompiladon kaj kunfandiĝon de diversgentaj tradicioj troviĝantaj en homaraj ĉefverkoj, kiaj «Eposo pri Gilgameŝ», «Ramajano», «Biblio», «Iliado», «Odiseado», «Eneado», « k.a. Li aperigis aliajn verkojn en esperanto kaj/aŭ en la kataluna kiel «Karnavale», «La enigmo de l’ar@neo», «El manuscrit de Jules Verne».

  Homoj/Abel_Montagut1.jpg
  Homoj/Jules_verne.jpg

  Conférence de Vikipedio Abel Montagut

  Abel Montagut a étudié les deux versions du dernier roman de Jules Verne: le manuscrit inachevé que l'auteur lui-même a laissé et celle que son fils a fini en en éliminant le rôle central que devait y jouer l'espéranto. Abel fait des conjectures sur le roman tel qu'il aurait pu être si Jules Verne l'avait achevé lui-même.

  Abel Montagut est un poète espérantiste et professeur de langue et littérature catalanes.

  Il a été couronné par deux fois à des concours littéraires pour ses récits. Il apprit l'espéranto à l'âge de 14 ans et entama sa carrière littéraire en 1980 par la traduction inédite d'auteurs classiques catalans (Ramon Llull, Ausias March, Jacint Verdaguer, Salvador Espriu, etc.). Une de ses traductions des Chants d'amour de Ausias March a été primé aux Jeux Floraux en 1983. En 1982 il entreprit l'écriture de Poemo de Utnoa, qu'il conçoit comme une compilation et une synthèse de traditions de divers peuples que l'on rencontre dans des chefs-d'œuvres comme Gilgamesh, Ramayana, la Bible, l'Iliade, l'Odyssée, l'Enéide, etc.

  La humuro ĉe Lorjak kaj Beaucaire.

  L'humour chez Lorjak et Beaucaire.

  Dimanĉo 24a de Aprilo, 18a h. en Salono Léo Lentaigne

  Dimanche 24 Avril, 18 h. dans la Salle Léo Lentaigne

  Prelego de Vikipedio Ĵak Lepŭil'

  La humuro ĉe Vikipedio Beaucaire, franca aŭtoro de kelkaj Esperantaj libroj, inkluzive rakontojn pri amuzaj seksaventuroj en Bervalo kaj Vikipedio Lorjak: liaj aperintaj romanoj kaj novelaroj montras lin ne nur la plej inda heredanto de la Vikipedio Schwartz-a humuro kaj vortludemo, sed ankaŭ proprastila kreanto de ekscitaj intrigoj kaj amanto de Parizo.

  Ĵak LE PUIL estas artisto el Francio. Ĉefredaktoro de La Kancerkliniko. Kanzonisto. Gvidanto de la kabaredo «La ruza kruĉo». Ĉefredaktanto de la Franca Esperanto vortaro «GDFE» . Kun sia kunulino Armela Lequint, li plenumis gravajn tradukverkojn kiaj «Vojaĝo Ĝis Noktofino» laŭ Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Celine (2005)

  Homoj/Jhak_Le_Puil.jpgPrelegoj/LorjakBeaucaire.jpg

  conférence de Vikipedio Jacques le Puil

  L'humour chez Vikipedio Beaucaire, auteur français de quelques livres en espéranto, y compris de récits d'aventures sexuelles amusantes à Berval et chez Vikipedio Lorjak: Les romans et les recueils de nouvelles qu'il a publiés font de lui le digne héritier de l'humour et des jeux de mots de Wikipédia Schwartz, un créateur d'intrigues excitantes au style personnel et un amoureux de Paris.

  Jacques le Puil est un artiste français, rédacteur en chef de «La Kancerkliniko», chansonnier, animateur du cabaret «La ruza kruĉo», rédacteur en chef du Dictionnaire Français-Espéranto «GDFE». Avec sa compagne Armela Lequint, il a effectué des traductions de plusieurs grandes oeuvres littéraires comme Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline (2005) («Vojaĝo Ĝis Noktofino»).

  Historio de Langvedoko

  Histoire du Languedoc

  Lundo 25a de Aprilo, 9a h. en Salono Léo Lentaigne

  Lundi 25 Avril, 9 h. dans la Salle Léo Lentaigne

  Prelego de Arno Lagrange

  Langvedoko estas karakterizita per sia situo kiel trapasejo de vojoj. Pro tio en la regiono aperis tre diversaj popoloj, kaj ĝi fariĝis sinsekva posedaĵo de diversaj regnoj.

  Ĝiaj apartaj trajtoj emas malaperi en la kadro de la franca nacio kaj nun en eŭropa kadro. Kiun signifon havas nuntempe langvedoka identeco ?

  Legu pli: Historio de Langvedoko

  Prelegoj/LangvedokoKomparo.png

  Conférence de Arno Lagrange

  Le Languedoc est caractérisé par sa situation au carrefour de grandes voies de communication. C'est pourquoi la région a vu s'installer des peuples divers et a appartenu à divers entités politiques.

  Ses traits caractéristiques tendent à se fondre dans le cadre français et européen. Que signifie actuellement l'identité languedocienne ?

  Lire plus: Histoire du Languedoc

  Seta vivo

  La vie sétoise

  Lundo 25a de Aprilo, 17a h. en Salono Armand Diez

  Lundi 25 Avril, 17 h. dans la Salle Armand Diez

  Prezento de Alain Carmelio

  Alain Carmelio, prezidanto de la Seta Okcitana Rondo prezentos la ĉiutagan setan vivon per lumbildoj pri la setaj homtipoj el la komenco de 20a jarcento, elvokos l'Armanac Cetòri kaj la felibrean setan skolon de 1893-1913, kantos setajn kanzonojn , ktp.

  Prelegoj/ArmanacCetori.jpg

  Présentation de Alain Carmelio

  Alain Carmelio, président du Cercle Occitan Sétois présentera la la vie de tous les jours à Sète avec des diapos des types sétois du début du 20ème siècle, évoquer: l'armanac cetòri et l'école félibréenne sétoise 1893_ 1913 vous chanter des chansons sétoises...etc.

  La Okcitana, ĉu prihontinda lingvo?

  L'occitan, une langue honteuse?

  Lundo 25a de Aprilo, 11a h. en Salono Mediteraneo

  Lundi 25 Avril, 11 h. dans la Salle Mediteraneo

  Prelego de Vikipedio Farri

  En ĉi tiu prelego Farri prezentos kelkajn anekdotojn, kiuj bildigas la socian situacion de la okcitana lingvo.

  Legu pli: La okcitana, ĉu prihontinda lingvo?

  Okcitana.jpg

  Conférence de Wikipedia Farri

  Au cours de cette conférence Farri présentera quelques anecdotes qui illustrent la situation sociale de l'occitan.

  Lire plus: L'occitan, une langue honteuse ?

  FORUMO pri la OKCITANA LINGVO

  Forum: la langue occitane

  Lundo 25a de Aprilo, 13:30a h. en Salono Mediteraneo

  Lundi 25 Avril, 13:30 h. dans la Salle Mediteraneo

  Farri enkondukos la temon per la demando «Ĉu la okcitana estas prihontinda lingvo?». JoMo, Patric, Abel Montagut, Alain Camélio (IEO) sinsekve disdividos vidpunktojn pri la okcitana, tiu lingvo kiu estis parolata en la suda duono de Francio, kaj nun troviĝas en danĝero eble baldaŭ malaperi. Prelegoj/OkcitanaLingvo.gif Farri lancera le débat avec la question «L'occitan est-il une langue honteuse?». JoMo, Patric, Abel Montagut, Alain Camélio (IEO) échangeront tour à tour des points de vue sur cette langue parlée dans la moitié sud de la France et qui se trouve actuellement en danger de possible disparation prochaine.

  E@I: Edukado ĉe Interreto

  E@I: Education sur Internet

  Dimanĉo 24a de Aprilo, 9a h. en Salono Armand Diez

  Dimanche 24 Avril, 9 h. dans la Salle Armand Diez

  Prelego de Vikipedio Marek Blahuš

  En sia prelego Marek Blahuš, nuntempa staĝanto de E@I (Edukado ĉe Interreto, Esperanto ĉe Interreto) en Nancio, resumas la historion de tiu organizo, kiu celas progresigi la uzadon de Esperanto kaj multlingvaj teknologioj en la interreto, kaj mencias ĝiajn novajn, ekzistantajn kaj ankaŭ planatajn interretajn projektojn, samkiel eldonaĵojn kaj aranĝojn.

  Retejo: Edukado ĉe Interreto  

  Homoj/Marek_Blahus.jpg
  echei

  conférence de Wikipédia Marek Blahuš

  E@I: Éducation sur Internet, est une organisation qui agit pour faire progresser l'utilisation de l'espéranto pour l'éducation sur Internet depuis dix ans.

  Site: Education sur Internet  

  Ateliero pri Vikipedio

  Atelier Vikipedio

  Lundo 25a de Aprilo, 14a h. en Salono Armand Diez

  Lundi 25 Avril, 14 h. dans la Salle Armand Diez

  Ateliero gvidata de Vikipedio Marek Blahuš

  Vikipedio Vikipedio, la libera enciklopedio, estas hodiaŭ unu el la plej vizitataj retpaĝoj en la mondo kaj ĝia Esperanto-versio kun 150.000 artikoloj estas tre grava atingo de la Esperanto-movado. Tamen ankoraŭ ne ĉiu esperantisto profitas la ŝancon povi kontribui al tiu komuna projekto, kunkreata de volontuloj el la tuta mondo. La ekzistantaj malhelpoj estas diversaj, sed ilin ĉiujn venki, la vikipedian laboron al vi praktike klarigi kaj viajn demandojn pri Vikipedio respondi pretas Marek Blahuš, estrarano de E@I kaj aktiva vikipediisto ekde 2005.

  Retejo: Manlibro pri Vikipedio  

  Homoj/Marek-Blahus_2007.png
  Vikipedio

  Atelier animé par Wikipédia Marek Blahuš

  Marek Blahuš animera un atelier pour montrer comment on peut participer au projet d'encyclopédie multilingue collaborative en ligne Vikipedio Vikipedio

  Site: Manuel sur Vikipedio  

  Solidara turismo en Mezameriko: majaa kulturo kaj kalendaro

  Tourisme solidaire en Amérique centrale: culture et calendrier maya

  Sabato 23a de Aprilo, 9a h. en Salono Léo Lentaigne

  Samedi 23 Avril, 9 h. dans la Salle Léo Lentaigne

  Prelego de Vikipedio Philippe Chavignon

  Solidara turismo en Gvatemalo
  Homoj/Philippe Chavignon.jpgGvatemalo.png

  conférence de Wikipédia Philippe Chavignon

  Tourisme solidaire au Guatemala.

  Ĉu vi konas Nepalon?

  Connaissez-vous le Népal?

  Dimanĉo 24a de Aprilo, 18a h. en Salono Armand Diez

  Dimanche 24 Avril, 18 h. dans la Salle Armand Diez

  Prelego de Narendra Raj Bhattarai

  Narendra Raj Bhattarai, vicprezidanto de la Nepala Esperanto-Asocio (NEspA), prezentas sian landon.

  Vikipedio: Vikipedio Nepalo  

  Retejo: Gazetartikolo (Ouest France 20/03/2011)  

  Homoj/Narendra Raj Bhattarai.jpgKatmanduo.jpgPrelegoj/Nepalo.jpg(alklaku la bildon por vidi ĝin pli grande)
  (cliquer sur l'image pour l'agrandir)

  conférence de Narendra Raj Bhattarai

  Narendra Raj Bhattarai, vice-président de l'Association Népalaise d'Espéranto (NEspA), présentera son pays.

  Wikipédia: Wikipédia Népal  

  Site: Gazetartikolo (Ouest France 20/03/2011)  

  Bildoteatro

  Théâtre d'images

  Sabato 23a de Aprilo, 16a h. en Salono Léo Lentaigne

  Samedi 23 Avril, 16 h. dans la Salle Léo Lentaigne

  Prezento de Sanpei Keiko

  Sanpei Keiko, japanino prezentas bildoteatron per desegnitaj kartonoj.

 • “La Maro de Karijuŝi” : Ĝi prezentas belan maron. “Karijuŝi” estas vorto de Okinaŭo, en kiu okazos IJK en venonta jaro. Ĝi signifas “feliĉo” aŭ “harmonio kun naturo”. 6 minutoj.
 • “Suvaĝa Rozo” Ĉe la landlimo du soldatoj gardas unu kontraŭ alia, tamen ili pli kaj pli ........ Esperinde, publiko fariĝos afabla ĥoro. 12 minutoj.
 • Homoj/Sanpei Keiko0.jpg
  Prelegoj/Japana Maro.jpg

  Présentation de Sanpei Keiko

  La japonaise Sanpei Keiko présentera un théâtre d'images dessinées sur carton.

 • “La Mer de Kariyushi” : Cela présente une belle mer. “Kariyushi” est un mot de Okinawa, où se tiendra, l'année prochaine, le Congrès International des Jeunes Espérantistes (IJK). “Kariyushi” signifie “felicité” ou “harmonie avec la nature”. 6 minutes.
 • “Rose de Suvadja” A la frontière deux soldats se surveillent mutuellement, cependant peu à peu ... Espérons que le public voudra bien accompagner en se faisant un choeur aimable. 12 minutes.
 • Kubo en la 21-an jarcenton: revoj kaj realoj

  Cuba au 21ème siècle: rêves et réalité

  Lundo 25a de Aprilo, 16a h. en Salono Léo Lentaigne

  Lundi 25 Avril, 16 h. dans la Salle Léo Lentaigne

  Prelego de Maritza Gutiérrez González

  Kubo estas arkipelago situanta en la kariba maro. Ankaŭ konata kiel la plej granda el la Antiloj. Dum la jaro 2010 Kubo ekigis revigligon de sia ekonomio per debatprocezo kiu estas la plej granda kaj grava defio alfrontata de Kubo por aktualigi sian ekonomian modelon en la nunan jarcenton. Pri tiu ĉi demandoj ekonomiaj, historio kaj nuntempo, klimato, kulturo kaj socio pritraktas tiu ĉi prelego.

  Vikipedio Maritza Gutiérrez González, naskiĝis en Kubo. Ĵurnalistino, diplomito pri ekonomiko en la Havana Universitato. Ekstudis Esperanton en 1979. Aktivis ekde 1981 kiel esperanto-instruanto. Ekde 1985 kiel estrarano en la landa asocio en la informa fako. Ekde 1988 laboras kiel respondeculino de la Esperanto-elsendoj de Radio Havano Kubo.  Estrarano pri landa kaj regiona agado de UEA (2004-2007). Invitite de la koncernaj landaj asocioj, prelegturneis en Francio, Germanio kaj Svedio pri Esperanto kiel lingva komunikilo, rolo de la landaj asocioj kaj aliaj temoj kiel Esperanto en la radio en 2006-2007. Kunordiganto de la Amerika Komisino (2007-2010). Denove elektita UEA-estrarano pri landa kaj regiona agado por trijara mandato.

  Homoj/Maritza Gutierez10.jpg
  Prelegoj/Kubo_eo.jpg

  Conférence de Maritza Gutiérrez González

  Vikipedio Maritza Gutiérrez González (née en 1960) est une espérantiste cubaine. Elle a été membre du Conseil d'Administration de l'Vikipedio UEA responsable de l'action au niveau national de 2004 à 2007 et de nouveau depuis 2010. Elle a commencé à étudier l'espéranto en 1979 et l'enseigna dès 1981. Elle est en charge des émissions en espéranto sur Radio Havane.