Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Ekzamenoj * Examens     Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Ekzamenoj * Examens

Esperanto Ekzamenoj

Examens franca

Dum la renkontiĝo estos eble trapasi lingvajn ekzamenojn:
 • 3-a grada de FEI
 • KER-Ekzameno B-2
 • KER-Ekzameno C-1
 • LogoBildoj/IREM.png Au cours de la rencontre il sera possible de passer les examens suivants:
 • Examen du 3ème degré de FEI
 • Examen B-2 CECRL
 • Examen C-1 CECRL
 • FEI Tria grado : Atesto pri Supera Lernado kaj Atesto pri Kapableco

  FEI Troisième degré : Certificat d’études supérieures et Certificat de capacité

  Estas postulataj : funda scio de la lingvo kaj de la sintakso ; precizaj scioj pri la diversaj metodoj de instruado (klasika, rekta) ; ĝeneralaj scioj pri literaturo kaj la Movado ; serioza studo de fundamentaj verkoj.

  Retejo: Atesto pri Supera Lernado kaj Atesto pri Kapableco  

  LogoBildoj/fei.jpg Sont exigées : connaissance approfondie de la langue et de la syntaxe ; connaissances précises sur les diverses méthodes d’enseignement (classique, directe) ; connaissances générales sur la littérature et le Mouvement ; étude sérieuse d’œuvres fondamentales.

  Site: Certificat d’études supérieures et Certificat de capacité  

  Komuna eŭropa referenckadro

  Cadre européen commun de référence pour les langues

  B2 - Memstara lingvo-uzanto « Flugo »

  Ŝlosilvortoj : ordinara kompreno kaj kapablo konversacii; esprimi opinion, sisteme subteni argumentadon.

  Akiro je nivelo B2 :Kapablas kompreni la ĉefajn ideojn de kompleksaj aŭ abstraktaj tekstoj, inklude konversaciojn rilate sian fakterenon. Kapablas flue kaj nature interagi kun denaska parolanto, sen kaŭzi al la parolpartneroj fortostreĉon. Kapablas verki klaran kaj detalan tekston pri larĝa gamo da temoj, kaj esprimi sian opinion pri aktuala temo, listigante la avantaĝojn kaj malavantaĝojn de diversaj ebloj.

  C1 - Profesinivela lingvo-uzanto Aŭtonomeco

  Por regula uzado en kunteksto kun mezaj malfacilaĵoj

  Ŝlosilvortoj : spontanee kaj flue esprimiĝi, sufiĉe bona rego.

  Akiro je nivelo C1 : Kapablas kompreni larĝan gamon da malfacilaj kaj longaj tekstoj, rekonas la implicitajn signifojn. Kapablas flue kaj spontanee esprimi sin, ne tro montrante bezonon serĉi la esprimojn. Kapablas uzi la lingvon flekse kaj efike por sociaj, studaj kaj profesiaj celoj. Kapablas verki klaran, bone konstruitan, detalan tekston ankaŭ pri pli kompleksaj temoj, kaj dume kun certeco regas la organizajn, strukturadajn kaj koherigajn ilojn de la parolo.

  Retejo: KER-ekzamenoj  

  Retejo: Intervjuo pri KER-sistemo  

  Retejo: Kial KER-ekzamenoj kostas (mal)multe ?  

  Retejo: Nova franca leĝo - ŝancego por Esperanto  

  Vikipedio: Vikipedio Komuna eŭropa referenckadro  

  LogoBildoj/edukado.net.png
  aligilo kontakto statistiko specimenoj taksilo priskibo afisho IREM ilei edukadonet uea itk

  B2 - Niveau Avancé ou Indépendant

  Mots clés : compréhension courante et capacité à converser ; émettre un avis, soutenir systématiquement une argumentation.

  Acquisition du niveau B2 : L'étudiant peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance telle qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes éventualités.

  C1 - Niveau Autonome

  Pour un usage régulier dans des contextes de difficulté raisonnable

  Mots clés : s'exprimer spontanément et couramment, assez bonne maîtrise.

  Acquisition du niveau C1 : Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans devoir chercher ses mots de façon trop évidente. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester sa maîtrise des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

  Site: Examens CECRL  

  Site: Interview sur le cadre européen commun de référence pour les langues (en espéranto)  

  Site: Pourquoi les examens CECRL coûtent-ils tant (si peu) ?  

  Site: Une nouvelle loi française: une très grande chance pour l'espéranto  

  Wikipédia: Wikipédia Cadre européen commun de référence pour les langues  

  Katalin Kováts

  Katalin Kováts

  Ĉeforganizanto de la novtipaj KER-ekzamenoj estas d-ino Vikipedio Katalin Kováts (Hungarino nun loĝanta en Nederlando), lingvisto kaj metodologo, redaktoro de www.edukado.net, membro de la Akademio de Esperanto kaj gvidanto de la ekzamenkomisiono de UEA.

  Katalin estas aŭtorino de la lerniloj «Ĉu vi aŭdis, ke... ?», «Omaĝlibro» al Andreo Cseh, kunaŭtorino kaj eldoninto de «Poŝamiko», redaktoro de la «Manlibro pri instruado de Esperanto» kaj multaj artikoloj en «Internacia Pedagogia Revuo» kaj revuo «Esperanto». Pro siaj kursoj en Kvinpetalo, Pluezek, Le Touquet kaj dum UK multaj francaj esperantistoj konas ŝin. Katalin kun sia franca edzo Sylvain Lelarge havas kvarlingvan fileton Martin (9-jara)

  Homoj/Katalin_Kovats.jpg La principale organisatrice des examens de nouveau type CERRCL de UEA est le Dr Vikipedio Katalin Kováts (hongroise habitant aux Pays-Bas), linguiste et méthodologue, rédactrice de www.edukado.net, membre de la Akademio de Esperanto et directrice de la commission des examens de UEA.

  Katalin est l'auteure des manuels «Ĉu vi aŭdis, ke... ?», «Omaĝlibro» à Andreo Cseh, co-auteure et éditrice de «Poŝamiko», redactrice de «Manlibro pri instruado de Esperanto» et de nombreux articles dans «Internacia Pedagogia Revuo» et «Esperanto». Comme elle a donné des cours à Kvinpetalo, Plouezec, Le Touquet et au cours de maints Congrès Universels de nombreux espérantistes français la connaissent. Katalin, avec son époux français Sylvain Lelarge, a un fils quadrilingue : Martin (9 ans)