Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Seto * Sète     Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo / Seto * Sète

Esperanto Seto

Sète franca

Piede de la superstaranta monteto Saint-Clair, ĉe la fiŝkapta haveno kaj en la proksimeco de la lageto de Thau, la suna urbo Sète dismontras siajn ĉarmojn:
Reveno de la trolŝipoj, fiŝaŭkcio, pitoreskaj kvartaloj kaj nuntempartaj muzeoj, bazaro de lokaj produktoj, someraj barkturniroj sur la kanaloj dum la festoj de Sankta Ludoviko, la « Langvedoka Venecio » ĉarmos vin per siaj tradicioj kaj sia vivarto.

Seto, « la aparta insulo » (france l’île singulière laŭ Paul Valéry), invitas vin vivi la esceptaĵon. En la havena flanko trol-, plezur-, pram-ŝipoj, multkoloraj turnirbarkoj aktivadas ĉiuhore. Urboflanke la bazaroj, la fiŝaŭkcio, la festivaloj muzikaj aŭ popolaj ritmas la vivon. Aŭguste je Sankto-Ludovika festo la havenurbeto surmetas siajn plej belajn vestojn kaj okulumas al la gajnonto de la turniroj.

Vikipedio Paul Valéry kaj Vikipedio Georges Brassens, estas la plej famaj filoj de la urbo. Ili nun tie ripozas. Ili ambaŭ siamaniere omaĝis la belecon de tiu urbo kiu amindumas kun la maro, la garigo, la vito kaj la lagetoj.

Vikipedio: Vikipedio Seto  

Retejo: Seto  

Retejo: Turismoficejo de Seto  Tourismusbüro auf DeutschTourist office in EnglishOficina de turismo en españolOffice Tourisme de Sète en françaisUfficio del Turismo italianoDiens voor Toerisme nederlandsDelegação de Turismo em portuguêsТуристическое бюро Русский

Seto/sete_lido.jpg
Seto/Kanalo.jpg
Seto/Saint_Louis.jpg
Au pied du Mont St Clair qui la surplombe, le port de pêche à ses pieds et l’étang de Thau à proximité, Sète, citée ensoleillée, déploie ses charmes :
Retour des chalutiers, criée, quartiers pittoresques et musées contemporains, marché des produits du terroir, joutes estivales sur les canaux lors de la St Louis, la « Venise Languedocienne » vous séduira par ses traditions et son art de vivre.

Sète, l’île singulière, vous invite donc à vivre l’exceptionnel. Côté port, chalutiers, bateaux de plaisance, ferries, barques colorées des jouteurs, s’activent à toute heure. Côté vieille ville, les marchés, la criée, les festivals de musique, les musées modernes ou populaires donnent le tempo. En août, à la fête de la St Louis, la petite ville portuaire revêt ses beaux atours et fait les yeux doux à celui qui remportera les joutes.

Wikipédia Paul Valéry et Wikipédia Georges Brassens, en sont les fils les plus célèbres. Ils y reposent aujourd’hui. ils ont chacun à leur façon rendu hommage à la beauté de cette cité qui flirte avec la mer, la garrigue, la vigne et les étangs.

Wikipédia: Wikipédia Sète  

Site: Sète  

Site: Office Tourisme de Sète  Tourismusbüro auf DeutschTourist office in EnglishOficina de turismo en españolOffice Tourisme de Sète en françaisUfficio del Turismo italianoDiens voor Toerisme nederlandsDelegação de Turismo em portuguêsТуристическое бюро Русский

Turismo

Tourisme

Manĝi en Seto

Gastronomia tero kie renkontiĝas produktaĵoj de la maro kaj de la tero. Oni frandas la lupfiŝojn kaj freŝajn sardinojn, oni konatiĝas kun la tjelo, tiu torto kun tomato kaj sepio bakita en lingnoformo. En la najbaraj montetoj, tero de veprejoj, vitoj kaj olivoj, oni kultivas vinberojn kaj premas aromoplenajn olivojn kiuj plialtigos la kuiritajn fiŝojn kaj sensoifigi ĉiujn ĉe la setaj manĝotabloj.

La bazaroj de Seto

 • Centraj Haloj Ĉiumatene de la 6a ĝis la 14a horo (regionaj produktaĵoj, fiŝoj, konkoj, floroj…) straton Gambetta
 • Pulbazaro : dimanĉe matene, placo de la Respubliko
 • Kajo Général Durand : komune nomata « Marista Kajo », sinsekvas restoracioj. Ĉe menuo : mediteraneaj fiŝoj, kaj konkaĵoj el la lageto de Thau.
 • Bouzigues, ĉefurbo de la ostroj de la lageto de Thau. Restoracioj kaj trinkejoj lagetborde
 • Frontignan, lando de orkolora muskatvino kiu ĉarmas la papilojn kaj kiun oni trinku kun modereco. Ankaŭ vizitinda estas la muzeo de la lageto.
 • Marseillan, la vizito de la vinkeloj de la Noilly Prat postulas saman rigorecon kiel la antaŭa vizito.
 • Muzeoj

 • MIAM aŭ « Modestarta Muzeo ». Plej aparta muzeo. Por infanoj kaj plenkreskuloj. 23 Quai du Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
 • Gaŭlo-Romia Vilao de la Malsupraj Herbejoj. Borde de la lageto de Thau, proksime de la Domitia Vojo, ĉi tiu Gaŭlo-Romia Vilao estas vera palceto kies plankoj estas kovritaj de multkoloraj riĉe ornamitaj mozaikoj.
 • Abatejo de Valmagne en Villeveyrac. Fondita en 1138, ĉi tiu Cistercia Abatejo iam esztis la plej riĉa en tuta Francujo.
 • Interesaĵo

  Surpaŝe de Georges Brassens : la turismoficejo ĵus kreis tute originalan aŭde gviditan viziton. Promenado en la naskurbo de la poeto 1-horon kaj 30-longa.

  Seto/Blazono_Seto.png

  Les bonnes adresses de Sète

  Territoire gastronomique où les produits de la mer et de la terre ont trouvé connivence. On savoure les loups de mer et les sardines fraîches, on découvre la tielle, cette tourte à la tomate et à la seiche cuite au feu de bois. Quant aux collines, pays de la garrigue, des vignes et de l’olive, on y élève les raisins et l’on y presse l’huile aromatisée qui viendra agrémenter le poisson cuisiné, et étancher la soif de toutes les bonnes tables sétoises.

  Les marchés de Sète

 • Halles Centrales : Tous les matins de 6h à 14h (produits régionaux, poissons, coquillages, fleurs…) rue Gambetta
 • Marché aux puces : dimanche matin, place de la République
 • Quai Général Durand : communément appelé quai de la Marine, les restaurants s’y succèdent. Au menu : poissons de la Méditerranée, et coquillages de l’étang de Thau.
 • Bouzigues, capitale de l’huître de l’étang de Thau. Restaurants et bistrots en bord d’étang
 • Frontignan, pays du muscat à la couleur dorée qui enchante les papilles mais que l’on doit consommer avec modération. Musée de l’étang à parcourir également.
 • Marseillan, la visite des caves du Noilly Prat demande la même rigueur qu’à la visite précédente.
 • Musées

 • Le MIAM ou musée d’Art modeste. Le plus singulier des musées. Enfants et adultes. 23 Quai du Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
 • Villa gallo-romaine des Prés Bas. En bordure du bassin de Thau, non loin de la voie Domitia, cette villa gallo-romaine est un véritable petit palais aux sols recouverts de mosaïques polychromes richement décorées.
 • Abbaye de Valmagne à Villeveyrac. Fondée en 1138, cette Abbaye Cistercienne fut l’une des plus riches de France.
 • Curiosité

  Sur les pas de Georges Brassens : l’office du tourisme vient de créer un itinéraire audio-guidé plutôt original. Une promenade de une heure et demie dans sa ville natale.

  La regiono

  La région

  La mediteranea maro, la pejzaĝdiverseco kaj la kvalito de la gastamo estas la fontoj de tiu vivarto kaj estigas Langvedokon riĉa kaj donema tero kiu plu allogadas kaj ĉarmas mulnombrajn vizitantojn el la tuta mondo.

  Marborde aŭ meze de la malantaŭlando, la tradicioj de granda kunvivemeco kaj intersanĝemo kalkuliĝas inter la atutoj de la regiono. Festaj tradicioj, famaj vinoj, ĵetkugloludoj, promenoj sur la Vikipedio Suda Kanalo (klasigita kiel Vikipedio Monda Kulturherdaĵo de UNESKO), subĉielaj bazaroj, tabloj por frandumi... Ĉi tiu vivdolĉeco ankaŭ speguliĝas en la lokaj metioj, en la freŝeco de la produktoj kaj la tre riĉa kaj varia arta inspiriĝo kiun oni perceptas tiom en la kultura herdaĵo kiom inter la multnombraj figuroj pasie enamiĝintaj en ĉi tiu gastama tero.

  Seto/Bagnas.jpgSeto/Capechades.jpg Le soleil méditerranéen, la diversité des paysages et la qualité de son accueil sont à l’origine de cet art de vivre et font du Languedoc-Roussillon une terre riche et généreuse qui continue d’attirer et d’envoûter de nombreux visiteurs venus du monde entier.

  En bord de mer ou au cœur de l’arrière pays, les traditions de grande convivialité et d’échange font partie des atouts de la région. Traditions festives, vins réputés, parties de pétanque, balades sur le Wikipédia Canal du Midi (classé au Wikipédia Patrimoine mondial de l’UNESCO), marchés de plein air, tables gourmandes... Cette douceur de vivre se reflète aussi dans les artisanats locaux, la fraîcheur des produits, et les inspirations artistiques d’une grande richesse et variété que l’on perçoit tant dans le patrimoine qu’à travers les nombreuses personnalités passionnées par cette terre d’accueil.